800K-1000K-2000K ngâm dầu

80KVA-1000KVA-2000KVA

Giá N/Y: 673.400.000 VNĐ

Giá KM : 502.800.000 VNĐ

25%